Om sida

Om:
Vi som arbetar med Greenship of Alvik är 31 elever i år 5-6 på Alviksskolan i Luleå samt lärarna Katarina Eriksson ma/no/tk/bd och Linda Starenhed sv/so. Vi vill förstärka det det entreprenöriellalärandet via det ämnesövergripande arbetet och har gjort en gemensam plan för upplägget av “Greenship” där förmågorna i de olika ämnena hamnar i fokus.
Vi är en F-6 skola med 105 elever.   


Ett eget framarbetat koncept är vad vi kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)


Gamification sker bl a via programmet Planner 5D. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen på “Greenship of Alvik”så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc.


Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Följ även vårt arbete via våra klassbloggar www.alviks6a.blogspot.com och  http://alviks5a.blogspot.se samt lärarbloggen www.pedagogikochikt.blogspot.com


Vi utvecklar vidare förra årets projekt “House of Alvik” genom att detta år  ha ett gemensamt ämnesövergripande tema för resan. “Hållbar utveckling och miljö” är den röda tråden ur olika ämnens perspektiv. Eleverna driver dessutom egna underbloggar för sin affärer och på så sätt får vi dem ännu mer aktiv i publiceringen på bloggen.  Affärerna driver de dessutom ihop med några klasskamrater så möjligheten till samarbete är nu ännu bättre. I högra fliken skriver de individuella uppdrag och i kommentarsbladen reflekterar de över arbetet. Eleverna kommenterar uppdragen på huvudsidan, men även kamraternas uppdrag under affärsbloggarna. Vi testar nya digitala verktyg samt utvecklar elevensval fliken och ger eleverna större inflytande över resplanen. Vi har också lagt in en flik som heter arbetsprocessen i film, tänker att både anhöriga och utomstående kan få en bättre inblick kring arbetsprocessen. Första sidan vill vi ha så ren som möjligt så att det är lätt att navigera mellan uppdragen.


Entreprenöriellt lärande för oss är att eleverna får möjlighet att ta initiativ, omsätta idéer till handling, och ta ansvar. Vi vill också att eleverna och samhället ska mötas och att arbetet ska kännas "viktigt på riktigt". Vi vill att de utvecklar sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, tar initiativ och kan omsätta idéer till handling.


Vi har 60+60 minuter rena ”Greenship of Alvik” pass. Ena passet arbetar de ma/no/tk/bd inriktat och det andra passet sv/so inriktat.  Uppdragen ger vi utifrån vad vi vill att det ska utveckla/som ett sätt att se vilka förmågor de har.


Inspiration till “Green ship of Alvik” har vi hämtat från denna artikel.


Story ” Kalle och Beda ett redarpar söker hjälp för uppbyggnaden av deras skepp som ska åka jorden runt. De behöver dessutom personal till de olika affärerna på båten, (affärer som eleverna själva har fått rösta fram). Genom att söka jobb på båten så ska eleverna finansiera sitt bygge av ett hus i någon del av världen (olika naturtyper.) Eleverna utvecklar arbetet via olika uppdrag kopplat till denna ”story” och tjänar pengar som de använder för att bygga sin stuga i någon del av världen.”


Vi byggde till en början stugorna i sweethome 3D. På grund av att vi inte fick behålla våra datorer och istället fick paddor så blev vi tvungna att hitta en lösning på problemet. Vi ”anordnade” en naturkatastrof, se uppdrag  uppdrag 16. Vi övergick till programmet planer 5D på ipad. Det blev ett superbra uppdrag så inget ont som inte för något gott med sig…


Syftet: med ”Greenship of Alvik” är som vi tidigare nämnt ett bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via”Greenship of Alvik”” kan eleverna visa och vi få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.


En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras hus och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.  Det ger en helt annan möjlighet till interaktion mellan eleverna och en möjlighet att utforska olika digitala verktyg tillsammans.


Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i många uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet.


Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. Alla uppdrag kommenteras och reflekteras över via hyperlänk. Ett språkutvecklandearbetssätt.


En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att  närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.


Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående. Det är häftigt att veta att det jag skriver verkligen är på riktigt och har mottagare. Tycker att den vetskapen hos eleverna har lyft dem ytterligare


Vi tycker dessutom att den pedagogiska tanke ”storyfication” är ett så bra sätt att arbeta på, att ett av våra syften även är att dela med oss av våra idéer till andra pedagoger. Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!  


För att följa vårt arbete i bilder så går ni in i under varje uppdrag. Eleverna kommer själva i grupp att driva en affär på båten. Varje vecka kommer minst en person i gruppen att blogga om resan. Även andra uppdrag kommer att utföras i affären.
Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi har ritat, filmat, tagit kort.
När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv tillsammans med våra elever.
När vi publicerat andras material, instruktionsfilmer /dokument  så är/har vi varit i direkt kontakt med upphovsmakaren för att få bekräftelse för publicering. Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med att påminna eleverna om upphovsrätten.  Eleverna och lärarna deltar också i webbstjärnans kurs i källkritik.


Koppling till läroplanen:
Vi planerar upp projektet tillsammans. Vilka förmågor och vilket centralt innehåll ska vi fokusera på. Det gemensamma beröringspunkterna för so/no är miljö och hållbarutveckling.
Vi har gjort en plan över hela projektet och delar in planeringen i en 6 veckors pedagogisk planering.


Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till ”Green ship of Alvik”. Därför kommer vi endast ge några exempel från olika ämnen och hur vi får in dem i ”Green ship of Alvik”. I uppdragen finns det ett kommentarblad där analyserar och reflekterar eleverna över sitt eget arbete.


No/teknik: vi arbetar  om hur olika djur och organismer anpassar sig till olika miljöer, ekologiska fotavtryck, hållbarutveckling, energi, elektricitet.
Förnybaraenergikällor är fokusområdet.
Vi börjar med att arbeta kring elektricitet för  att gå vidaremot olika typer av energikällor. Förnybara och icke förnybara. Fördelar nackdelar etc. Eleverna fick utifrån”concept cartoons” fundera på om det spelar någon roll var strömbrytaren är i kretsen. Skissa upp en egen,  material du behöver, design, tillverka, utveckla vidare….tillverka den egna strömbrytaren.
Vi har inspirerats av teknik materialet “Finn upp” när vi har planerat upp uppdrag 23 och har använt stora delar av det materialet som förarbete med eleverna. Vi programmerar i code.org seuppdrag 11 Tekniken är ständigt i fokus via “Greenship of Alvik.


Green ship of Alvik används både som ett sätt att visa vilka förmågor samt vilken förståelse man har för ämnet/ämnen.
Den digitala tekniken utforskas och används på många olika sätt i olika uppdrag.


 • använda kemins/fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

I matematik så arbetar vi mycket med problemlösning och via ”Greenship of Alvik” visar eleverna förståelsen för begreppen och använder sina tidigare förvärvade matematiska kunskaper konkret.  Vi arbetar med för att utveckla alla förmågorna i matematik via "Green ship of Alvik": Vi utvecklar b la  förståelsen för area, omkrets, skala på ett praktiskt problemlösande sätt se b la uppdrag 26


 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Även inom bildämnet försöker vi få in olika uppgifter i “Greenship of Alvik”. Lära sig skugga och använda den tekniken för att framställa sin person,  tredimensionellt, digitalt arbete kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,


 • skapa bilder med digitala och hantverksmässigatekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.


Svenska:
I svenska arbetar vi med alla förmågor.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.


Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Eleverna får genom uppdragen visa sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. Berättande texter, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, argumenterande och beskrivande texter samt faktatexter. Via bloggen blir deras texter viktiga på riktigt eftersom det finns en riktig mottagare. Eleverna får uttrycka sina åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet. Vi använder oss av kamratrespons, eleverna hjälps åt och lär av varandra. Eleverna bloggar under de olika affärerna, lägger upp bilder och filmer och vi jobbar med att kombinera text och bild genom att göra collage och film i Imovie. Vi jobbar med två större skrivprojekt, Huset och Fantasy som resulterade i ett Bibliotek på Greenship. Eleverna har skrivit och illustrerat egna böcker som vi har publicerat i Biblioteket.  


So:
Det vi arbetar med inom so kopplar vi till människorna som bor i ”Green ship of Alvik”
De ställs inför olika etiska/moraliska dilemman, möter olika personer från olika kulturer/religioner, upplever nya platser och länder när båten stannar i olika hamnar runt om i världen. Kartans uppbyggnad och kännedom om viktiga geografiska platser är ständigt aktuellt i arbetet med Greenship. Eleverna har fått bygga sina stugor på olika platser med olika naturtyper runt om i världen. Jordens uppbyggnad och krafter som påverkar jordytan, naturkatastrofer mm. Jordens befolkning, naturresurser och levnadsvillkor för människor i olika delar av världen. Mänskliga rättigheter, demokrati och diktatur och hur olika länder styrs. Vi byggde upp shoppingcentret på båten på demokratiskt sätt. Valet 2014 kom in som ett elevensval uppdrag,


 • jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människors markutnyttjande och naturens egna processer, plattektonik och erosion, samt konsekvenser av detta för människor och natur
 • jordens naturresurser, var på jorden de finns och vad de används till
 • fördelningen av jordens befolkning och konsekvenser av detta
 • kartans uppbyggnad och namn och läge på länder och städer i Sverige, Europa och världen
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • hur val och prioriteringar i vardagen påverkar miljön och bidrar till hållbar utveckling
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Vi lärare ser bland annat att eleverna har utvecklat/lärt/lär sig att:  
 • Reflektera över miljö och hållbarutveckling ur olika perspektiv.
 • Hantera ex googledrive,
 • Hjälpa och ta hjälp av kamrater, som en naturlig del i arbetet.
 • Lägga in bilder, pdf-filer, reflektera,
 • Lösa verklighetsanknutna problem,
 • Jobba med öppna utsagor,
 • De får ta del av varierad undervisning,
 • De får träna sig i att ta ställning i olika frågor, utveckla sitt skrivande
 • Skriva olika typer av texter, analysera, diskutera
 • Koppla sina inhämtade kunskaper till verkligheten ex förstå area begreppet, skala, geometri, volym
 • Hantera olika digitala program såsom ex sweethome 3D, planner 5D, tourbuilder,  imovie, goanimate, animoto, voki, sketch up,huge lab flickr toys, google apps, , kahoot, powtoon, circuitbuilder, soundcloud etc
 • Reflektera över sina kunskaper m.m.
 • Programmera EV3 robotar, scratch, code.org
 • Analysera över olika tekniska system
 • Hjälpa och stötta varandra i arbetet. Att sprida sina kunskaper vidare
 • Veta vilka bilder man får använda på nätet, netikett och hur har vi lärt oss. .
 • Samarbeta


Vi som lärare har också lärt oss massor. Vi har “Greenship” i bakhuvudet i alla undervisning. Vi hittar program, ideer som vi tycker verkar spännande, lärrorika och intressanta, som ger arbetet en ny dimension. Vi är inga experter men vi vågar testa.
Vi har en pedagogisk idé, eleverna hjälper oss att förverkliga den. Eleverna lär oss och vi lär dem. Ett häftigt samspel!
Våga ta språnget!


Eleverna tycker att de lärt sig så här långt
”Vi lär oss om area, omkrets, bygga hus planera. ”
”Hur man gör ritningar”
”Att utföra olika uppdrag
“Vi lär oss programmera”
”Vi lär oss massor om miljön”
“Vi har lärt oss om geografi, eftersom vi åker runt med båten i världen”
”Inte bara om ett ämne. Det är många olika ämnen ihop det är kul att bygga o konstruera.”
”Vi har lärt oss om miljö om djur och natur, vet mycket mer nu”
”Lär oss mycket när vi skriver om affärer.
”Man lär sig mycket och lär sig samarbeta när man är i grupper”, som i affären.
Vi lär oss digitala verktyg som: googledrive, imovie, droppa, Photo Booth, nya appar planner 5D.


Varför vi ska vinna:
Elevernas ord:
” Vi har kul”!
“Vi delar med oss”
”Vi tänker mycket på miljön och det är ju bra för vår framtid och genom att följa vårt arbete kan andra lära sig mycket”
”Inriktar oss på många olika ämnen ”
”Alla är inne i allt och får göra allt..”
”Vi får ha fria händer men lär oss dubbelt så mycket som på en vanlig ex matematik lektion.”
“roligare sätt att arbeta med matte”
”För att man tänker inte att man jobbar och arbetet blir roligare då”
“ Vi vill visa andra hur man kan arbeta på ett roligt sätt- det känns som man är med i ett spel.”
“Vi tycker att vi är värda att vinna!”


Elevernas ideer om vad de vill använda pengarna till om vi vinner:
“ skänka till cancerforskning”
“Ny fotbollsplan”
Klassaktiviteter såsom ex:
“Fjällvandra”
“ Bodaborg i Skellefteå”
“Piteåhavsbad bo på hotell”
“En avslutningsmiddag” (år 6)

Lärarnas ord:
Vi tycker att vårt projekt ger eleverna så mycket och skulle gärna se att andra hakar på och arbetar på detta sätt. Det är ett nyskapande och utvecklande förändringsarbete på skolan. Vi ser webbstjärnan som en möjlighet att visa upp vårt projekt och på så sätt inspirera andra. På vår skola arbetar vi 1:1 och vårt mål har från början varit att försöka integrera och hitta nya sätt att arbeta med it, fullt integrerad i undervisningen, kopplat till alla ämnen.


Vårt fokusområde är miljö och hållbarutveckling. Genom att arbeta i ett ämnesövergripande perspektiv så förstår eleverna begreppen ur många olika perspektiv. Bloggen ger oss möjligheter att variera undervisningen på ett sätt som annars inte varit möjligt. Ett omdefinierat lärande.


Det bästa med att använda bloggform för ett sådant här projekt är också att eleverna kan hämta inspiration hos varandra och de kan interagera i ett större perspektiv. De kan kommentera varandras arbeten, tillsammans/ensam skriva och reflektera över uppdragen. Föräldrar och andra runtom i landet kan läsa deras texter och följa uppdragen. Känner att detta projekt liksom föregående skapar en känsla hos elevernas av att vilja prestera och göra sitt bästa, eftersom det finns verkliga mottagare till arbetet.


Vi ser också att eleverna tar sig an "skoluppgifterna" med större glädje och drar därför slutsatsen att "storyfication "kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbar bedömningsunderlag i vårt arbete. Vi lärare gläds åt att arbeta över ämnesgränserna.


Webben som verktyg är fantastisk, vi har oändliga möjligheter. Vi har använt oss av många olika program, för att bredda elevernas kunskaper om internet och datorer
Vi har haft “Mysteryskype” med en klass i Ohio, vi kan lägga in instruktionsfilmer som hjälper eleverna i arbetet, vi kan ge innehållet i arbetet en annan dimension.


Ja, vi tycker att denna blogg/projekt är värt att uppmärksammas.
Vi gläds varje dag åt elevernas arbetsiver i projektet och arbetar för att omdefiniera lärandet!


Vi är alla vinnare…


IMG_3513.JPG
Alviksskolan år 5 och 6

Avslutar med goda nyheter för skolan inför nästa läsår, digitaliseringen fortsätter :-)
https://www.facebook.com/notes/luleå-data-center/announcing-the-projects-within-the-2015-local-community-action-grants-program/770533783015312?fref=nf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar